Bäckadalsgymnasiets värdegrund

Vår helhetsidé består av fem värdeord som ska prägla vår skola. Värdeorden har tagits fram av all personal gemensamt och de beskriver vad vi vill ska karaktärisera Bäckadalsgymnasiet. Värdeorden är länken mellan statliga och kommunala uppdrag och vår vardag. De vägleder oss i våra möten med alla elever. Alla beslut ska präglas av våra värdeord.

Våra värdegrundsord och vad de omfattar

Elevfokus
• Utgår från elevernas behov och förutsättningar
• Undervisningen utformas för att gynna elevernas lärande
• Vi arbetar tillsammans kring eleverna
• Vi utgår alltid från eleven
• Alla elever inkluderas
• Elevens inlärning och utveckling står i centrum
• Elevernas behov styr metod och arbetssätt
• Vi har alltid elevens bästa för ögonen

Tydlighet
• God struktur och organisation
• Mål och regler efterlevs
• Transparent och samstämmig information
• God kommunikation
• Enhetliga svar
• Tydliga uppdrag
• Fattade beslut gäller

Höga förväntningar
• Yrkesstolthet och gott branschsamarbete
• Vi tror att alla elever ska lyckas
• Anpassa och ge utmaningar
• Vi litar på varandras förmågor
• Alla gör sitt bästa
• Vi förväntar oss att eleverna har höga ambitioner
• Rutiner efterlevs
• Att lita på att alla tar sitt ansvar

Respekt
• Ömsesidigt förtroende
• Låter alla vara olika
• Vi visar hänsyn
• Alla ser varandra och blir hörda
• Beslut och regler respekteras
• Vi bemöter andra som vi själva vill bli bemötta
• Vi visar vänlighet
• Våga uttrycka sin åsikt
• Aktsamhet

Delaktighet/samarbete
• Vi använder varandras styrkor
• Att inkludera och respektera alla
• Alla synpunkter räknas
• Vi ingår alla i samma team
• Vi respekterar varandras olikheter
• Konstruktiv atmosfär, där var och en möter hänsyn för sina personliga behov och förutsättningar
• Vi ger förutsättningar för att delaktighet och samarbete ska realiseras

Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00