Jönköpings kommun

Stöd till elever

Vi har höga förväntningar på dig och vill vara tydliga med att det krävs en stor insats från dig för att du skall ha möjlighet att nå dina mål. Om du ändå upplever svårigheter av något slag så vill vi finnas där för att hjälpa dig.

Vi arbetar hela tiden på att ha en hög förmåga att möta olika typer av behov. Det kan till exempel handla om att du:

  • Har frågor kring olika val under och efter din utbildning
  • Just nu inte når målen i en pågående gymnasiekurs
  • Fått ett F-betyg i en avslutad gymnasiekurs
  • Inte mår bra och känner att din skolgång påverkas

Beroende på vilken typ av problem du befinner dig i så har vi olika resurser och kompetenser som kan hjälpa dig att komma vidare.

Hur gör du om du känner ett behov av att få stöd?

Om du känner ett behov av att få stöd utanför lektionstid – prata med din undervisande lärare om vilket stöd du kan få.

Din mentor hjälper dig att komma i kontakt med andra elevstödjande kompetenser om du vill.

Skriv- och läscentrum (SOL)

Bäckadalsgymnasiets Skriv- och Läscentrum, SOL, kan ge dig stöd om du behöver hjälp med att nå dina studiemål.

SOL är i första hand till för dig som har svårt med läsning, skrivning, matematik, koncentration eller andra svårigheter som hindrar dig i din inlärning.

På SOL hjälper vi dig med att finna nya vägar när du kört fast i något ämne. Vi jobbar med att hitta ditt bästa sätt att lära. Här finns även kompetens att utreda dina svårigheter med läsning, skrivande eller matematik om detta skulle bedömas vara lämpligt.

Till SOL går du utanför lektionstid enligt överenskommelse med din lärare och speciallärare eller specialpedagog. Specialpedagog eller speciallärare ger ibland även stöd på lektioner.

Kontakt

Marie Stengel, specialpedagog EE, IN, TE
Telefon: 036-10 61 05

Evelina Sandgren, speciallärare GS, RL, HT, Lärling
Telefon: 036- 10 79 83

Jan Gustafsson, speciallärare BAANL, FT
Telefon: 0722-46 76 40

Karl Sundberg, specialpedagog 
IMA, IMFIA, IMY, IMS
Telefon: 036-10 50 96

Sonja Svensson, speciallärare BA, HV
Telefon: 0703-75 32 92

Studie- och yrkesvägledning

Till studie-och yrkesvägledaren är du välkommen om du har frågor och funderingar kring dina studier, framtidsplaner eller annat som gäller yrken eller vidare studier. Det kan vara frågor kring individuellt val, yrkesinformation, studiefinansiering, hur du skriver CV inför jobbansökan, information om universitet eller högskola, folkhögskola, YH-utbildning etc.

Du kan ha ett individuellt vägledningssamtal med studie-och yrkesvägledaren om just dina egna tankar och frågor. Vägledningssamtalet skall bidra till att du får information och vägledning som leder dig till väl underbyggda beslut.

Studie-och yrkesvägledaren har även informationer klassvis där du också har möjlighet att ställa dina frågor.

Kontakt

Studie-och yrkesvägledarna

Ola Hjalte, EE, HT, LÄRLING, RL,
Tfn 036-10 62 92
Mobil: 0706 93 62 92

Charlotta Vincent, HV, IMA, IMFIA, IMS, IMY
Tfn 036-10 66 65
Mobil: 0738 32 66 65

Viktor Agerlöv, BA, FT, TE
Tfn 036-10 70 45
Mobil: 0722 00 00 45

Madeleine Lindqvist, PRAHV, PRHRB, PRHVO, PRFOG
Tfn 036-10 60 90

Skolsköterska

Skolsköterskan finns här för dig om du behöver hjälp med rådgivning och viss vård kring din fysiska och psykiska hälsa. En annan stor uppgift för dem är att jobba med förebyggande och hälsofrämjande verksamhet på skolan. Om du har hälsoproblem av en omfattning som gör att skolsköterska inte kan hjälpa dig på plats kan de hjälpa dig att förmedla kontakt med rätt vårdinstans.

Skolsköterskorna på Bäckadalsgymnasiet arbetar för att varje enskild elev på skolan skall få bästa möjliga förutsättning för sitt lärande. Ett viktigt mål är att verka för att du som elev skall ha möjlighet klara din skolgång så väl som möjligt, oavsett eventuella fysiska eller psykiska hinder.

Alla i skolan har tystnadsplikt men i olika hög grad. Personalen inom skol­hälso­vården har den strängaste sekretessen enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Kontakt

Skolsköterska

Ann-Louise Fransson, EE, IN, TE, RL, HT, Lärling
Tfn 036-10 62 88 eller 076-798 42 81

Helena Ekblad, IMA, IMV, IMS, IMYRK, IMFIA samt GS
Tfn 036-10 55 70

Elisabeth Tält, BA, HV och FT
Tfn 036-10 62 74 eller 0724- 50 92 16

Kurator

Kuratorns huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja och hjälpa elever med frågor av personlig, psykosocial och studieekonomisk karaktär.

Oftast löser man problem genom att tala med vänner, familj eller någon vuxen, men ibland kan det kännas bättre att tala med någon utomstående som också har tystnadsplikt.

Samtalen kan handla om problem i familjen, relationer, oro och ångest, depression, sömnproblem, sorg, stress eller existentiella tankar. Om du inte själv vet hur du ska börja berätta om ditt bekymmer, hjälper vi dig genom att ställa frågor.

Ibland kan man behöva ett större omhändertagande. Då kan du få hjälp att få kontakt med socialtjänst, studentpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri eller sjukvård.

Kontakt

Kurator

Miriam Tjärnén: EE, GS, Lärlingsakademin
Tfn 036-10 62 87 eller 0725-19 04 81

Clara Gustafsson: IM-programmen
Tfn 036-10 76 47 eller 0761-39 94 92

Monica Rullman: BA, HV, TE
Tfn 036-10 21 02 eller 0727-09 85 73

Emma Bertilsson: FT, BAANL, RL, HT
Tfn: 036-10 61 05 eller 0724-50 06 08