Jönköpings kommun

Elev­organisa­tioner och elev­demokrati

Vi vill att du som elev skall uppleva delaktighet under din studietid och ha inflytande över din skolvardag.

Bäckadalsgymnasiets Skol-IF

Skol-IF är en grupp elever som med stöd från skolan jobbar ideellt för att aktivera elever på olika sätt inom idrott. Skol-IF är en fristående organisation från själva Bäckadalsgymnasiet. Att vara medlem i föreningen är kostnadsfritt.

Vårt mål är att aktivera alla våra medlemar, i synnerhet tjejer, med varierande idrottsaktiviteter. Vi vill också involvera flera aktiva ledare som kan tänka sig att delta i verksamheten och vid evenemang. Vi vill skapa en positivt anda där alla elever, lärare och rektorer vet vilka vi är och vad vi gör.

De idrottsaktiviteter som föreningen erbjuder till våra medlemmar är:

  • Gymmet vid skolan där alla elever är hjärtligt välkomna att träna mellan klockan 15.30 till 16.30 måndagar och torsdagar
  • Pingis i hus 2 och hus 1, samt på TTC varje dag efter skoltid fram till 16.30
  • Idrottshallen varje fredag mellan klockan 14.30 till 16.00
  • Danslokalen vid gymmet - öppet vid intresse

Är du intresserad av att arbeta aktivt för Skol-IF?
Det finns möjlihget för elever att arbeta ideellt med Skol-IF:s aktiviteter. Kontakta oss gärna!

För våra elever finns aktuell information på Vklass.

Kontakt

Ordförande Skol-IF
Abdulrhman Aljawabra
E-post: abdulrhman.aljawabra@edu.jonkoping.se

Aktivitetsledare Skol-IF
Jasmina Tomasevic
E-post: jasmina.tomasevic@jonkoping.se

Elevkåren

Elevkåren är elevernas fackliga organisation och arbetar främst med elevernas arbetsmiljö. De arbetar förebyggande genom att ordna olika aktiviteter. Det finns en ständigt pågående dialog mellan skolledning och elevkåren. Elevkåren hjälper skolledningen med elevaktiviteter och arrangerar också egna aktiviteter.

Elevkårens kansli hittar du utanför Energikällan, matsalen i hus 2. Följ Bäckadalsgymnasiets Elevkår på Instagram: @backadalselevkar

Klassråd

I varje klass hålls klassråd minst en gång varannan vecka. I klassrådet deltar samtliga elever i klassen och mentor. Eleverna kan där ta upp viktiga frågor och föra dem vidare.

Elevprogramråd

På alla program håller vi elevprogramråd 2 till 3 gånger per termin.

I elevprogramrådet deltar rektorn och elever som representerar sitt program. Här kan man diskutera större övergripande frågor som berör hela utbildningen. Man informerar varandra om vad som händer. Det här ger elever möjlighet att säga vad man tycker i olika frågor och vad man vill förbättra. Det finns ett elevprogramråd för varje rektorsområde. De elever (och ersättare) som deltar i respektive elevprogramråd väljs ut av sin klass. Rektorn möter eleverna från respektive rektorsområde.

Programråd

På samtliga program hålls även programråd 2 till 3 gånger per termin.
I programrådet deltar elever som representerar sina program, branschrepresentanter, rektor och kontaktpolitiker. Här kan man diskutera större övergripande frågor som berör hela utbildningen.

I programråd deltar särskilt utsedda kontaktpolitiker, som är med för att det ska finnas en direktdialog mellan eleverna och politikerna i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (styrande nämnd för gymnasiet i Jönköping). Kontakta gärna dem om du vill diskutera skolfrågor generellt eller vill dryfta frågor om Bäckadalsgymnasiet specifikt.