Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Majoriteten av de nationella gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildningar som Bäckadalsgymnasiet erbjuder är yrkesprogram. Det enda undantaget från detta är Teknikprogrammet, som är högskoleförberedande.

Ett yrkesprogram är uppbyggt för att ge dig som elev en kompetens för att kunna gå vidare in i ett yrke. För att förbereda individen för detta genomförs en del av utbildningen ute på en arbetsplats. Detta kallas för Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Gymnasieförordningen definierar arbetsplatsförlagt lärande som ”lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan”

(1 kap. 3 § Gymnasieförordningen 2010:2039).

Gymnasieskolan

"Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid.

Gymnasiesärskolan

Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra minst 22 veckor som är arbetsplatsförlagda. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasiesärskolan 25 timmar garanterad undervisningstid.”

(alla citat är tagna från http://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apllänk till annan webbplats)

Utveckling av Arbetsplatsförlagt lärande

Just nu arbetar vi inom Jönköpings kommun och Bäckadalsgymnasiet med ett utvecklingsprojekt som syftar till att kvalitetssäkra och utveckla Arbetsplatsförlagt lärande.  Målet är att stärka vår förmåga att tillsammans med arbetsplatsen leverera en APL av högsta kvalitet.

Läs mer om hur vi arbetar med utveckling av APL under Om skolan/systematiskt kvalitetsarbete/Fokus på arbetsplatsförlagt lärande


Relaterade dokument

Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00