Fokus på skolnärvaro

Organisationen Sveriges kommuner och landsting ("SKL") har gett ut skriften Vända frånvaro till närvaro. Denna skrift inleds på följande sätt:

"Skolfrånvaro är ofta en indikation på att ett barn eller ung person inte mår bra. Det är en signal om att skolan i samverkan med andra aktörer inte kunnat ge eleven det stöd och den hjälp som behövts. [---]. Barn och unga som inte är närvarande i skolan riskerar att inte klara skolans kunskapskrav. Att öka skolnärvaron och se till att eleverna klarar skolan innebär en stor vinst för enskilda elever men också betydande ekonomiska besparingar för samhället."

(Vända frånvaro till närvaro, SKL 2013)

Eftersom vi på Bäckadalsgymnasiet arbetar utifrån en vision om att vi vill hjälpa alla elever att växa utifrån sina förutsättningar hamnar skolnärvaron ganska naturligt i fokus. Vi vill helt enkelt arbeta förebyggande för att våra elever inte skall hamna i ett mönster av hög frånvaro och därigenom ej klara delar av eller hela utbildningen.

Läs gärna mer om vårt arbete med elevfrånvaro i PM hur vi arbetar för att sänka elevfrånvaron 2014-2017 under "Relaterade dokument" nedan. Du kan även ladda ner SKL:s skrift Vända frånvaro till närvaro.


Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen
Telefon 036-10 50 00